โครงการหมู่บ้านรักษาศีล5 ที่มีสมาชิกหลายล้านคน หนึ่งในคุณูปการของ ท่านเจ้าประคุณสมเด็จวัดปากน้ำโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5
คณะสงฆ์ โดย เจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช มีดำริที่จะเสริมสร้างและสมานฉันท์ของคนในชาติ ให้เกิดความสงบ สันติสุข มีความสามัคคีกลมเกลียวกัน สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของการสร้างความปรองดองสมานฉันท์
โดยให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมนำหลักศีล ๕ มาประพฤติปฏิบัติในการดำเนินชีวิตประจำวัน ตามแนวทางของหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล จำนวน ๕,๙๑๔ หน่วยทั่วประเทศ ที่ได้ดำเนินการตามหัวข้ออบรม ๘ หัวข้อ คือ ศีลธรรมและวัฒนธรรม สุขภาพอนามัย สัมมาชีพ สันติสุข ศึกษาสงเคราะห์ สาธารณสงเคราะห์ กตัญญูกตเวทิตาธรรม และสามัคคีธรรม
โดยมอบหมายให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับคณะสงฆ์ หน่วยงานราชการ สถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรเครือข่ายชาวพุทธ ได้ขับเคลื่อนโครงการเพื่อสนับสนุนนโยบายดังกล่าว
โดยกำหนดเป้าหมายทุกตำบล ทุกหมู่บ้านทั่วประเทศ พร้อมทั้งตั้งเป้าตัวชี้วัด ให้เกิดสัมฤทธิผลอย่างเป็นรูปธรรม ภายใน ๔ ปี (ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐)
โครงการหมู่บ้านรักษาศีล5 ที่มีสมาชิกหลายล้านคน หนึ่งในคุณูปการของ ท่านเจ้าประคุณสมเด็จวัดปากน้ำ โครงการหมู่บ้านรักษาศีล5 ที่มีสมาชิกหลายล้านคน หนึ่งในคุณูปการของ ท่านเจ้าประคุณสมเด็จวัดปากน้ำ Reviewed by Jira Dhamma on 09:37:00 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น :

ขับเคลื่อนโดย Blogger.