การฆ่าสัตว์ใหญ่ มีผลกรรม มากกว่าสัตว์เล็กจริงหรือไม่?กรรมชั่วแม้แต่เล็กน้อยก็ไม่ควรทำ

กรรมดีแม้เพียงเล็กน้อยก็ควรทำ

การฆ่าสัตว์เล็กให้ผลบาปน้อยกว่าการฆ่าสัตว์ใหญ่ พระสารีบุตร ซึ่งเป็นพระอัครสาวกผู้เป็นเลิศทางปัญญา ท่านอธิบายไว้ ใน สีลมยญาณนิทเทส ว่าเป็นเพราะการฆ่าสัตว์ใหญ่ต้องใช้ความพยายามมาก ต้องใช้เครื่องมือใหญ่

การฆ่ามนุษย์ที่มีคุณน้อยมีผลบาปน้อยกว่าการฆ่ามนุษย์ที่มีคุณมากเช่นกัน ผู้มีคุณมากในที่นี้ หมายถึง ผู้มีคุณธรรม หรือ ผู้มีพระคุณ เช่น บิดามารดา ผู้มีศีล ผู้ที่พ้นจากกิเลส เป็นต้น
ในกรณีที่สิ่งมีชีวิตที่ถูกฆ่ามีความเท่ากัน การฆ่าที่ต้องพยายามมาก จะให้ผลบาปมากกว่าการฆ่าที่ใช้ความพยายามน้อย
องค์ประกอบของการฆ่า ที่ทำให้ผิดศีลข้อปาณาติปาต มีห้าข้อ คือ
1. สัตว์มีชีวิต
2. รู้ว่าสัตว์มีชีวิต
3. จิตคิดจะฆ่า
4. พยายามที่จะฆ่า
5. สัตว์ตายด้วยความพยายามนั้น
การสั่งอาหารตามร้านอาหารทะเล ที่เราชี้กุ้งปลาที่ว่ายอยู่ในน้ำ จึงนับว่าเป็นการผิดศีลปาณาติปาตเช่นกัน ในทางกลับกัน การบริโภคเนื้อสัตว์ ถ้าไม่ได้มีการสั่งฆ่า ไม่ได้ฆ่าเอง ไม่รู้ว่าสัตว์มีชีวิตก่อนเราสั่งซื้อ ก็ไม่นับว่าเป็นการผิดศีลปาณาติปาตครับ
ในกรณีพระสงฆ์ที่ฉันอาหาร จะต้องพิจารณาก่อนทำการฉันว่า ไม่ได้ตั้งใจบริโภคอาหารเพื่อความอร่อย บำรุงกำลัง บำรุงร่างกาย แต่ทำเพื่อให้ร่างกายยังตั้งอยู่ได้ เพื่อให้ร่างกายไม่อยู่ในสภาพลำบาก และเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อการบวชครับ

อ้างอิงจาก สีลมยญาณนิทเทส , พระอภิธรรมมัตถสังหะ, ตังขะณิปัจจะเวกขะณะวิธี
การฆ่าสัตว์ใหญ่ มีผลกรรม มากกว่าสัตว์เล็กจริงหรือไม่? การฆ่าสัตว์ใหญ่ มีผลกรรม มากกว่าสัตว์เล็กจริงหรือไม่? Reviewed by Jira Dhamma on 03:02:00 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น :

ขับเคลื่อนโดย Blogger.