ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติฯ "หลักสูตร ๙ วันที่ฉันตื่น" ปีที่ ๕
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติฯ "หลักสูตร ๙ วันที่ฉันตื่น" ปีที่ ๕ ณ ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน อ.เมือง จ.เชียงราย
1 lattanakone Chounlamany
2 กรวิชญ์  คงเล่ง
3 กรวิชญ์  ประทุมดี
4 กฤตภัค  ทองนิธิกุล
5 กฤตยชญ์  เพชรเลิศอนันต์  
6 กฤตวัฒน์   อินมณี
7 กฤษฏิ์  ใจวงศ์
8 กววิกร  ฟักทอง
9 กษิดิศ  ทุมสวัสดิ์
10 กันตชมน์  เลิศมงคลชัย
11 กิตตินันท์   รุ่งเรือง
12 กิตติศักดิ์ ผิวเหลือง
13 กุลภัสสร์  กันทาสุวรรณ์
14 เกรียงศักดิ์  อิ่มสมัย
15 คมชาญ ไชยวงค์
16 คุณากร  จุปะมะนัย
17 จักรา  วิทิตกุล
18 จิตบุญ  เฉลียวเกรียงไกร
19 จิรภัทร  ภิงคารวัฒน์
20 จิรภาส   บุญประเสริฐ
21 จิรวัฒน์  ทิมานนท์ 
22 จิราวัฒน์ บุญตะวัน 
23 จุลคงคา  มีระเกตุ
24 เจตน์  แจ้งใจ
25 ฉันทวัฒน์  เลิศมิ่งชัยมงคล
26 ชญาน์วัต  มาตระกูล
27 ชยภัทร เลิศล้ำ
28 ชวิศ  สุวพานิช
29 ชัยฤทธิ์  เจริญพร
30 ชานนท์  วิงวอน
31 ชินพัฒน์  วิสุทธิวัฒน์.
32 เชาว์วัฒน์ เอี่ยมบุญญฤทธิ์
33 โชคบริบูรณ์ โอวะกุลวงศ์
34 ญาณกวี  ช่วยนุ่ม
35 ฐนพงศ์   เจริญกุล
36 ฐปกรณ์ พูลพวงแก้ว
37 ฐิรวัฒน์  แทบทับ
38 ณภัทร  เชาว์สมบูรณ์
39 ณภัทร  วงศ์นาม
40 ณภัทร มีระเกตุ
41 ณภัทร์  กรณ์หิรัญ
42 ณัช  จรูญวัชรพันธ์
43 ณัฏฐชัย  เตชะนิเวศน์
44 ณัฐกฤต  เบญจพัฒนมงคล
45 ณัฐพงษ์  น้ำดอกไม้
46 ณัฐยศ จารุกุลวนิช
47 ณัฐวงศ์ รมยะสุวโรจน์  
48 ดนัยณัฏฐ์  รุ่งพัฒนาชัยกุล
49 เดฆะฌาณ ศรีวิชัย
50 เด่น  อุดมวิเศษสันต์
51 ไตรรัตน์   ติรวีรขจร
52 ทรงกิจ คุณาวิชยานนท์
53 ทวิช กมลขจรธรรม
54 ทองพิพัฒน์  รัตนยานนท์
55 ทากุมะ  อาสะนุมา
56 ทินเทพ  ทันหล้า
57 เทวัญ  วงศ์สังวาลย์
58 ไทกัน  หมายเจริญ
59 ธชย  ศรีรัตนมงคล
60 ธนกร  โพธิ์ดวงกุณ
61 ธนกฤต    ตรงมหวิเศษ
62 ธนกฤต  มูลจินะ
63 ธนกฤต  วิสุทธิธาดา
64 ธนดล  อานุภาพยรรยง
65 ธนธัช วงศ์ดี
66 ธนบดี พันธุ์เวช
67 ธนวันต์ ณรงค์เจริญพร
68 ธนวินท์  โครุ่งเจริญชัย
69 ธนะกฤษฏิ์ ภัคสิริศรีโสภณ 
70 ธนะพจน์  วิสุทธ์อาภรณ์
71 ธนา  ธเนศานุรักษ์
72 ธเนศวร  ยังสามารถ
73 ธรณินทร์  เกิดทรัพย์
74 ธารินทร์ กองมี 
75 ธิติ     ธิวงค์เวียง
76 ธิติ  เรืองด้วยธรรม
77 ธิบดี  เปรียงกระโทก
78 ธีรภัทร  รมณีย์พิกุล
79 ธีรภัทร ปัญญาปฏิภาณ
80 ธีรเมธ ลัภยพร
81 นนท์ณริฐ ภูษา
82 นนทพัทธ์   ใจเฝือ
83 นนทีย์  พึ่งพวก
84 นภัทร   ฉายสุวรรณ
85 นรภัทร  ชุติมาทิพากร
86 นรัสมิ์ ดำริห์อนันต์
87 นราธิป นรารมย์
88 นัทธพงศ์  คำรังษี 
89 นันทภพ  จักรผัน
90 นันทวิทย์  วังผายแก้ว
91 นัย  ศิวะโกศิษฐ
92 นิฒิชัย   กลั่นความดี
93 นิธิกานต์ กัปกัลป์
94 นิธิศ ตันภิบาล
95 นิพพิชฌน์. รัตนไพบูลย์เจริญ
96 นิรุทธิ์  ใคร้ศรี 
97 บุญยเกียรติ สุนทรธรรม
98 บุริศร์ กลีบสัตบุศย์ 
99 ปณธร   เจียรณัย
100 ปรเมษฐ์   บัวติ๊บ
101 ประวริทธิ์   วุฒิเจริญสิทธิ์
102 ปวรพรรษ ไชยมงคล
103 ปวัน  ธนพรพันธ์
104 ปองพล ขันปิงปุ๊ด
105 ปัณณสิษฐ์  จิวะพงศ์
106 ปิติพงษ์  กัปกัลป์  
107 ปิติพัฒน์   วุฒิเจริญสิทธิ์ 
108 ปิยังกูร  ปินต๊ะพิน
109 พงษ์ศิริ     หวง
110 พชร จิระภคโชติ 
111 พรพิพัฒน์  รัตนทนนท์
112 พร้อม เสือทิม
113 พร้อมกล้า  คุณาวิชยานนท์ 
114 พลกฤต จัทรวิภาค
115 พัชรพล เรือนแก้ว
116 พัฒนพงศ์  ทองสมนึก
117 พันกร   ปลอดกลาง
118 พิชญุตม์ กองมงคล
119 พิสิษฐ์    หมื่นอาจยิ้ม
120 พีรพัฒน์  สมบัติศิริ
121 พีรพัฒน์   เกตุกลัด
122 พีริวชญ์ พูลเกษม
123 ภัคพล เปรมสมาน
124 ภัททิยะ   เรืองฤทธิ์ 
125 ภัทรพล  บุญยัง 
126 ภัทรพล ศรีชัยสุรรณ
127 ภากร  รัตนกระจ่างศรี
128 ภานุุวัฒน์ มะหิทธิ 
129 ภาสกร วงษ์พันธ์
130 ภีมยุส   เลิศล้ำ
131 ภูมิ  เชื้อพราหมณ์
132 ภูริชช์ พงษ์ธีระพล
133 ภูรี พลับจุ้ย
134 ภูวณัฐ์  พิชญวัฒน์ธนากุล
135 ภูวิศา  สงค์ดี 
136 มนัสนันท์   สุวรรณ์
137 มิณทร์ ยงสุวิมล
138 ยศพัทธ์ จรูญวัชรพันธ์
139 ยิ่งมิตร กองมี
140 รชต พูนลักษณา
141 รณกร ว่องประเสริฐ 
142 รณกฤต  พรหมเสน
143 รณชัช โรจนวิภาต 
144 รวิพล ธูปทอง 
145 รักพงษ์  พ้นภัย
146 รังสิมันต์ กุลเพชรจิระ
147 รัฐพล   เฮงเจริญ
148 ลูคัส เอ็ดเวิร์ด  ดูไบรย์
149 วรกานต์  ยอดคำ
150 วรโชติ  ปีติบรรเจิดพงศ์
151 วรพัทธ์   ตฤณเกศโกศล
152 วรัชญ์  สังข์กูล
153 วรากร  นิโรธร
154 วศิน  ยงพิพัฒน์วงศ์
155 วัฒนชัย  บ่อคำบ้อ
156 วิชชากร  สายวงษ์
157 วิทย์วศิน ฝังกิจ
158 วิธวินทร์   ปันตา
159 วิริยะชัย ปิงเมือง
160 วีรภัทร  พรศิวะกุล
161 เวนิส  จิระสุวรรณกิจ 
162 ศรณ์รังสรรค์  มั่นเหล็ก
163 ศรนนท์  เมืองชมภู  
164 ศรัณ  คำวังสวัสดิ์
165 ศวัส  สุดเดือน 
166 ศักดิพัฒน์  น้อมพิทักษ์เจริญ
167 ศิรชัชฐ์  ลำจวน
168 ศิลปชัย  ใจยะ
169 ศิวชัย  รีวราบัณฑิต
170 ศิวชาญ  รีวราบัณฑิต
171 ศุภกร  เสมอวงษ์
172 ศุภกร  อนุชิตานุกูล
173 ศุภกิตติ์  อุทธิยา
174 ศุภณัฐ  คงวรรัตน์
175 ศุภณัฐ  นิลยี่เรือ
176 ศุภเดช  ศิริเกียรติกำจร
177 ศุภรักษ์  ปัญญาปฏิภาณ
178 สหรัฐ  เพชรเลิศอนันต์
179 สัฌชา  สุริยะนาง
180 สัณหณัฐ  อุณหกาญจน์กิจ
181 สารัช  สันธิเดช 
182 สิทธิเขตต์  ตัญญะสิทธิ์
183 สุกฤษฎิ์  ชูโต 
184 สุทธิภัทร  สายวงษ์
185 สุประวีณ  พรรณขาม
186 สุภคิน  สวนขวัญ 
187 สุวิจักษณ์  พูลผล
188 เสฎฐวุฒิ  โสภณพิเชฐ
189 หฤษฎ์   ธัญญพันธ์
190 หฤษฏ   พวงทอง
191 อธิษฐ์  ตรีรัตนกิตติกุล
192 อภินัทธ์   รัตน์รวีวงศ์
193 อภิภู   พัฒนรัฐ
194 อมต   ลิปิพัฒนา
195 อริย์ธัช  รุนรักษา
196 อรุษ   เกตุวิวัฒน์
197 อัคนิภู  ชนะชัย
198 อิทธินันท์ เมนอน
199 เอกกรณ์วิต   แก้วด้วง
200 เอกชัย   สาใจ
 
หากใครติดขัดไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้แล้ว กรุณาแจ้งสละสิทธิ์เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สมัครรายอื่นได้เข้าร่วมโครงการแทน โดยการพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการเป็นของพระวิทยากรเท่านั้น
 
>>ดาวน์โหลดเอกสาร<<
 
รายละเอียดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ไร่เชิญตะวันhttps://drive.google.com/file/d/0B4E9bsVF5b5Ma1R5V0VoLVJUX2M/view
สิ่งที่จะต้องเตรียมมาและต้องงดเว้นสำหรับผู้บวช
https://drive.google.com/file/d/0B4E9bsVF5b5MaXZTaE9SWUpkemc/view
 
สิ่งที่ขอความร่วมมือกับผู้ปกครอง
https://drive.google.com/file/d/0B4E9bsVF5b5MTERkX3pYR3lhUEU/view
 
การเลือกซื้อผ้าไตรจีวรและบาตร
https://drive.google.com/file/d/0B4E9bsVF5b5MWnhLdHJTbUNrVG8/view
 
กำหนดการและตารางอบรมประจำวันโครงการบรรพชาสามเณร
https://drive.google.com/file/d/0B4E9bsVF5b5MMUFCNmRKd182Mk0/view
 
คำกล่าวและวิธีขอบรรพชาแบบอุกาสะ (ต้องท่องจำ)
https://drive.google.com/file/d/0B4E9bsVF5b5MSm54cF9mRjE3aGM/view
 
คำให้พร(อนุโมทนาวิธี)
https://drive.google.com/file/d/0B4E9bsVF5b5MOEVIZkJTYTR1c1E/view
 
ท่านที่ต้องการร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพอุปถัมภ์สามารถทำได้ที่ไร่เชิญตะวันหรือโอนผ่านบัญชีธนาคาร ตามรายละเอียดนี้
https://www.facebook.com/v.vajiramedhi/photos/a.290267315876.154324.180070180876/10153313029680877/
 
ข้อมูลการเดินทางมาศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน GPS 19.762560, 99.876671
ที่อยู่ ๒๑๗ หมู่ที่ ๒๕ บ้านใหม่สันป่าเหียง ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย http://raicherntawan.com/th/map
แผนที่ https://drive.google.com/file/d/0B4E9bsVF5b5Mb3o0TWVkTWtieWc/
เบอร์โทรสหกรณ์แท็กซี่เชียงราย 053601622 (กรุณานัดหมายล่วงหน้า)
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม novice.cherntawan@gmail.com
Official Line By ไร่เชิญตะวัน
เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ ประมวลภาพกิจกรรมไร่เชิญตะวัน สถาบันวิมุตตยาลัย แชร์ธรรมะ สื่อธรรมทานท่าน ว.วชิรเมธี 
Line@ (ไลน์แอท) Follow ติดตามได้ที่ http://line.me/ti/p/@raicherntawan
หรือ add id line : @raicherntawan


ติดตามได้ที่ http://raicherntawan.com/th/news-detail/novice59list

ที่มา: พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติฯ "หลักสูตร ๙ วันที่ฉันตื่น" ปีที่ ๕ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติฯ "หลักสูตร ๙ วันที่ฉันตื่น" ปีที่ ๕ Reviewed by Mindful News on 04:50:00 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น :

ขับเคลื่อนโดย Blogger.