ขอเชิญท่านผู้สนใจ ร่วมปฏิบัติอานาปานสติภาวนา ๑๖ ขั้น ทุกวันอาทิตย์ ที่ หอจดหมายเหตุ พุทธทาสฯ


ชีวิตมันมีกระแสอย่างที่เรียกว่าปฏิจจสมุปบาท มันต้องรัก ต้องเกลียด ต้องกลัว ต้องเป็นทุกข์ เพราะมันไม่มีสติปัญญาจะควบคุม เดี๋ยวนี้เรามีสติปัญญาควบคุม เรามีสติเพราะเราฝึกสมาธิ เรามีปัญญาเพราะเราฝึกวิปัสสนา
คำพูดสองคำนี้พวกคุณคงจะเคยได้ยินมาแล้ว แต่ไม่รู้ว่าอะไรแน่ ทำสมถะกรรมฐานบ้าง ทำวิปัสสนากรรมฐานบ้าง สำนักนั้นสำนักนี้ ได้ยินมาแล้วแต่ไม่รู้ว่าข้อเท็จจริงที่ว่าสมถะกรรมฐานเพื่อผลมีสติมีสมาธิ ทำวิปัสสนากรรมฐานเพื่อผลมีปัญญา แล้วก็เอามาใช้ในขณะชีวิตมาสัมผัสกับของข้างนอกนี้ ทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย ทางจิตเอง และก็มีสติปัญญาพร้อมและทันเวลาเพียงพออยู่เสมอ มากลายเป็นคนฉลาด
ในขณะที่มีสัมผัสกับรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะนี่ ก่อนนี้เราเป็นคนโง่สัมผัสสิ่งเหล่านี้ด้วยความโง่ แล้วเกิดเรื่องเป็นความทุกข์ ชีวิตนั้นก็เป็นทุกข์ เดี๋ยวนี้เรามีสติปัญญาเพียงพอ อบรมฝึกฝนเพียงพอ เราก็เอามาใช้เพื่อจะควบคุมชีวิต ควบคุมจิตนี่ เมื่อสัมผัสตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ เกิดขึ้นก็จะไม่เกิดอาการอย่างนั้น จะไม่เกิดหลงที่ว่าสวยหรือไม่สวย ไม่เกิดสุข ทุกขเวทนาที่ทำให้เกิดความอยาก เป็นตัณหา ไม่เกิดอุปาทานตัวกูของกู อยากไปตามความโง่ เพราะเดี๋ยวนี้มันไม่โง่นี่มันมีสติ...
สติคือเครื่องระลึกทันแก่เหตุการณ์ ทันแก่เวลา ระลึกในปัญญา คือ ความรู้ในที่ถูกที่ต้องที่จริง ที่เราก็มีชีวิตที่ประกอบอยู่ด้วยสติปัญญา แต่ก่อนนี้เรามีชีวิตที่ประกอบอยู่ด้วยอวิชชา ความโง่ ความหลง ความสะเพร่า
เอาความผิดพลาดแต่หนหลังนั่นแหละมาตรวจสอบดู วัดดู ว่าเราเคยมีชีวิตด้วยความโง่ เดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนไปมีชีวิตด้วยวิชชา ด้วยปัญญา ด้วยสติ จนกระทั่งว่ามีชีวิตแบบใหม่รูปใหม่ ตามที่พระพุทธเจ้าท่านประสงค์ให้เรามีสติปัญญาอยู่เหนือความทุกข์ เป็นชีวิตที่อยู่เหนือความทุกข์ เป็นศิลปะแห่งการครองชีวิต ศิลปะนี้คือการรู้จักยกระดับของชีวิต ซึ่งอยู่เหนือความทุกข์เสมอไป
พุทธทาสภิกขุ
- - - - - -
ขอเชิญท่านผู้สนใจ ร่วมปฏิบัติอานาปานสติภาวนา ๑๖ ขั้น ทุกวันอาทิตย์
จัด ๔ ครั้งต่อเดือน ตั้งแต่ขั้นเริ่มต้นจนถึงขั้นเข้มข้น โดยมีรายละเอียด ดังนี้
➊ วันอาทิตย์สัปดาห์ที่ ๑ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. ขั้น “เตรียมกาย วางจิต” สำหรับผู้ไม่เคยปฏิบัติมาก่อน หรือ มีพื้นฐานน้อย นำภาวนาโดยพระมหาสนธยา เขมาภิรโต วัดชลประทานรังสฤษดิ์
➋ วันอาทิตย์สัปดาห์ที่ ๒ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. ขั้น “เริ่มต้น ฝึกใจ” เหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานน้อย หรือ ยังไม่ก้าวหน้า นำภาวนาโดย พระวันเดิม ปญฺญาทีโป วัดชลประทานรังสฤษดิ์
➌ วันอาทิตย์สัปดาห์ที่ ๓ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. ขั้น “สมาธิ ภาวนา”เหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานพอสมควรแล้ว นำภาวนาโดย พระคัมภีรญาณ อภิปุญฺโญ เจ้าอาวาสวัดป่าสุญญตา
➍ วันอาทิตย์สัปดาห์ที่ ๔ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๗.๐๐ น.ขั้น “มุ่งระงับ กายจิต” และ "เห็นธรรม เย็นใจ" เป็นขั้นเข้มข้น เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการฝึกทั้งวันอย่างต่อเนื่อง นำภาวนาโดย พระภิกษุในเครือข่ายสวนโมกขพลาราม
รายละเอียดเพิ่มเติม อ่านได้ที่ http://bit.ly/1dWEIyD
สำหรับเดือนมีนาคมจัดในวันอาทิตย์ที่ ๖, ๑๓, ๒๐, ๒๗ ตามลำดับ
ณ ห้องปฏิบัติธรรม ชั้น ๒ สวนโมกข์กรุงเทพ
แผนที่ http://goo.gl/maps/EzxdT
► ลงทะเบียน
http://register.bia.or.th/ ไม่มีค่าใช้จ่าย
การลงทะเบียนจะแยกกันในแต่ละสัปดาห์
หมายเหตุ ขณะนี้สวนโมกข์กรุงเทพ เปลี่ยนระบบการลงทะเบียนโดยใช้คอมพิวเตอร์ หากท่านลงทะเบียนออนไลน์ล่วงหน้าจะได้รับความสะดวกในการ check-in มากกว่าการลงทะเบียนหน้างาน
- - - -
สำหรับท่านที่สะดวกในวันธรรมดา ช่วงเย็น
ขอเชิญร่วมปฏิบัติภาวนา กับกิจกรรม
"อานาปานสติกับพุทธทาสภิกขุ" จัดโดย ฆราวาสกลุ่มต้นโมกข์
โดย ฝึกปฏิบัติอานาปานสติ ๑๖ ขั้น
กับเสียงบันทึกธรรมบรรยายของท่านอาจารย์พุทธทาส
ทุกวันพุธ และ พฤหัสบดี ระหว่างเวลา ๑๖.๐๐ - ๑๙.๐๐ น.
รายละเอียดอ่านได้ที่ http://bit.ly/1haXgwC
ขอเชิญท่านผู้สนใจ ร่วมปฏิบัติอานาปานสติภาวนา ๑๖ ขั้น ทุกวันอาทิตย์ ที่ หอจดหมายเหตุ พุทธทาสฯ ขอเชิญท่านผู้สนใจ ร่วมปฏิบัติอานาปานสติภาวนา ๑๖ ขั้น ทุกวันอาทิตย์ ที่ หอจดหมายเหตุ พุทธทาสฯ Reviewed by Jira Dhamma on 10:57:00 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น :

ขับเคลื่อนโดย Blogger.