แม่กองธรรมฯ "พระพรหมมุนี" จับมือกสทช.ผุดอีเลิร์นนิ่งธรรมะ


 แม่กองธรรมฯจับมือกสทช.ผุดอีเลิร์นนิ่งธรรมะ "พระพรหมมุนี" ผุดไอเดียเผยแผ่ธรรมะผ่านระบบอีเลิร์นนิ่ง ดึงเด็ก-เยาวชน เข้าถึงหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา พร้อมเปิดช่องทางตอบปัญหาผู้ศึกษาธรรมะ ด้าน ผอ.สำนักพุทธฯ เผยสถิติครูสอนพระปริยัติธรรมทั่วประเทศมี 3,900 รูป ได้รับค่าตอบแทนเพียง 1 พันบาทต่อเดือน“


วันนี้( 9 มี.ค.)พระพรหมมุนี (สุชิน อคฺคชิโน) กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) ในฐานะแม่กองธรรมสนามหลวง กล่าวตอนหนึ่งในพิธีเปิดอบรมครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม ณ วัดสามพระยา กรุงเทพฯ ว่า การที่พระสงฆ์เสียสละมาทำหน้าที่เป็นครูสอนพระปริยัติธรรมนับเป็นการปฏิบัติหน้าที่ของพุทธสาวกได้อย่างสมบูรณ์ตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสไว้ แม้พระสงฆ์จะมีความรู้ทางธรรม แต่ก็จำเป็นต้องได้รับการอบรมยุทธวิธีและเทคนิควิธีการสอนก่อนที่จะเป็นครูสอนพระปริยัติธรรม เพื่อให้การสอนเป็นไปในแนวทางเดียวกัน มีมาตรฐาน ส่งผลให้การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเกิดประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการเผยแผ่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาให้เข้าถึงการปฏิบัติของเด็กและเยาวชน พระพรหมมุนี กล่าวต่อไปว่า สภาพสังคมที่เปลี่ยนไป เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทต่อชีวิตคนมากขึ้น สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.)สำนักนายกรัฐมนตรี จึงได้ร่วมมือกับ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. จัดทำโครงการสอนธรรมะผ่านระบบอีเลิร์นนิ่ง โดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่ เพื่อให้เด็กและเยาวชนเรียนรู้และสอบถามปัญหาการเรียนธรรมะได้สะดวกมากยิ่งขึ้น โดยผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เช่น การเผยแพร่เนื้อหาวีดิโอ ครูสอนต้นแบบ แต่ละสาขาวิชาที่เกี่ยวเนื่องกับหลักธรรม วิชาการด้านพระพุทธศาสนา ที่มีเนื้อหาที่เข้าใจง่าย นำไปใช้ได้จริง เพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้มาเรียนรู้ ได้ทุกสถานที่ ทุกเวลา เป็นต้น ซึ่งตั้งเป้าหมายให้โครงการดังกล่าวเห็นผลภายใน 2 ปี รวมทั้งจะจัดตั้งกองทุนส่งเสริมให้โครงการนี้เกิดผลในระยะยาว และช่วยแก้ปัญหาขาดครูสอนพระปริยัติธรรมขาดแคลนอีกด้วย ด้านนายพนม ศรศิลป์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) กล่าวว่า ปัจจุบันมีพระสงฆ์ที่เป็นครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรมที่ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้ว 3,600 รูปทั่วประเทศ ซึ่งในปี 2559 พศ.ได้มีการอบรมครูสอนพระปริยัติธรรม และขึ้นทะเบียนอีก 300 รูป รวมเป็น 3,900 รูป แต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อการสอนในสำนักเรียนในวัด และสถานศึกษาทั่วประเทศ เนื่องจากได้รับงบประมาณจำกัด โดยครูสอนพระปริยัติธรรม จะได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลเพียงรูปละ 12,000 บาทต่อปีหรือเฉลี่ยเดือนละ 1,000 บาทเท่านั้น ซึ่งพศ.ได้แก้ปัญหาดังกล่าว โดยขอให้ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ที่อยู่ในการดูแลของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย(มมร.)และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร.) จำนวน 20,000 รูปเข้ามาช่วยสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมด้วย.“
ที่มา : http://www.dailynews.co.th/education/384670
แม่กองธรรมฯ "พระพรหมมุนี" จับมือกสทช.ผุดอีเลิร์นนิ่งธรรมะ แม่กองธรรมฯ "พระพรหมมุนี" จับมือกสทช.ผุดอีเลิร์นนิ่งธรรมะ Reviewed by Jira Dhamma on 08:41:00 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น :

ขับเคลื่อนโดย Blogger.