เมียนมาถวายสมณศักดิ์มหาเถระไทย


วันนี้( 23 มี.ค.) ผู้สื่อข่าวได้รับรายงาน จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร.) ว่า รัฐบาลแห่งสหภาพเมียนมา โดยประธานาธิบดีเต็งเส่ง ได้ประกอบพิธีถวายสมณศักดิ์แด่พระสงฆ์เมียนมา พร้อมถวายสมณศักดิ์แด่พระสงฆ์จากประเทศต่า งๆ ซึ่งในครั้งนี้มีพระสงฆ์ไทย ได้รับการถวายสมณศักดิ์ จำนวน 3 รูป ดังนี้  สมเด็จพระวันรัต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) และพระพรหมบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส อธิการบดีมจร. กรรมการมส. ได้รับการถวายสมณศักดิ์ชั้น อัครมหาบัณฑิต  และพระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ได้รับการถวายสมณศักดิ์ชั้นอัครมหาสัทธรรมโชติกธชะ   ซึ่งการถวายสมณศักดิ์แด่พระสงฆ์ไทยถือเป็นความสัมพันธ์ทางด้านพระพุทธศาสนาของ พระสงฆ์ทั้ง 2 ประเทศที่มีมาอย่างยาวนาน และครั้งนี้ถือเป็นครั้งสำคัญก่อนจะมีการเปลี่ยนผ่านจากรัฐบาลของ ประธานาธิบดีเต็งเส่ง ไปสู่รัฐบาลของประธานาธิบดีทินจ่อ ที่จะเข้ามาบริหารประเทศในปลายเดือนมีนาคม 2559

ที่มา http://www.dailynews.co.th/education/387443
เมียนมาถวายสมณศักดิ์มหาเถระไทย เมียนมาถวายสมณศักดิ์มหาเถระไทย Reviewed by Mindful News on 09:53:00 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น :

ขับเคลื่อนโดย Blogger.