เปิดขุมข่ายธุรกิจ “วัฒน์ชานนท์ นวอิสรารักษ์ ” นักธุรกิจอสังหา โผล่รับเช็คเงิน สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนฯ 450 ล. ล็อต 1.1. พันล้าน พร้อม “พระธมมชโย”

ชื่อของ "วัฒน์ชานนท์ นวอิสรารักษ์" และ "สหกรณ์บริการชุมชน รัฐประชา จำกัด" กลับมาอยู่ในความสนใจของสาธารณชนอีกครั้ง


หลังปรากฏชื่อชัดเจนอยู่ใน เช็คจำนวน 2 ใบ รวมวงเงิน 450 ล้าน ที่ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด สั่งจ่ายให้ในช่วงปี 2552 จากจำนวนเช็คทั้งหมด 11 ใบ รวมวงเงิน 1,112,180,811 บาท ตามที่สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org นำมาเปิดเผยไปแล้ว
เช็คฉบับแรก สั่งจ่ายในชื่อ "สหกรณ์บริการชุมชน รัฐประชา จำกัด" วงเงิน 200 ล้านบาท เมื่อวันที่ 4 ส.ค.2552
เช็คฉบับสอง สั่งจ่ายในชื่อ "นายวัฒน์ชานนท์ นวอิสรารักษ์" วงเงิน 250 ล้านบาท เมื่อวันที่ 10 ต.ค.2552
สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org ตรวจสอบพบว่า นายวัฒน์ชานนท์ นวอิสรารักษ์ เป็นนักธุรกิจอสังหาในจ.นครปฐม  และปรากฏรายชื่อเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นบริษัทเอกชนหลายแห่ง ดังนี้ 
บริษัท รัฐประชา จำกัด จดทะเบียน 18 เมษายน 2551 ทุน 10 ล้านบาท ตั้งอยู่ 54 หมู่ที่ 4 ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม แจ้งประกอบกิจการค้าที่ดิน จัดสรรที่ดิน บ้านจัดสรร ปรากฏชื่อ นายวัฒน์ชานนท์ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจ และถือหุ้นใหญ่สุด
นำส่งงบดุลปีล่าสุด 2555 แจ้งว่ามีรายได้รวม 105,000 บาท รวมรายจ่าย 3,689,303.63 บาทขาดทุนสุทธิ 3,584,303.63 บาท
บริษัท ไชน่า-ไทย ปิโตรเลียม คอรเปอร์เรชั่น จำกัด จดทะเบียน 20 มิถุนายน 2548 ทุน 1,000 ล้านบาท ตั้งอยู่ 54 หมู่ที่ 4 ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม แจ้งประกอบธุรกิจ นำเข้า ส่งออกสินค้าทุกชนิด (น้ำมันดิบ) ปรากฏชื่อ นาย วัฒน์ชานนท์  และนาย พรศักดิ์ ทิพอุต เป็นกรรมการผู้มีอำนาจ นายพรศักดิ์ ถือหุ้นใหญ่สุด
นำส่งงบดุลปีล่าสุด 2552 มีรายได้รวม 246,497.67 บาท รวมรายจ่าย 253,500 บาท ขาดทุนสุทธิ 7,002.33 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด (หจก.) ต้นตระกูล นวอิสรารักษ์ จดทะเบียน 24 กรกฎาคม 2546 ทุน 5 ล้านบาท ตั้งอยู่ 54 หมู่ที่ 4 ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม แจ้งประกอบธุรกิจโรงงานผลิตและจำหน่าย คอนกรีต คอนกรีตอัดแรง ปรากฏชื่อ นาย วัฒน์ชานนท์  เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการผู้มีอำนาจ
นำส่งงบดุลปีล่าสุด 2556 มีรายได้รวม 12,375 บาท รวมรายจ่าย 4,000 บาท กำไรสุทธิ 8,375 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด (หจก.) ไนน์ เรียลเอสเตท จดทะเบียน 21 พฤษภาคม 2550 ทุน 80 ล้านบาท ตั้งอยู่ 283 หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น แจ้งประกอบธุรกิจค้าที่ดิน จัดสรรที่ดิน ปรากฏชื่อ นาย วัฒน์ชานนท์ เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการผู้มีอำนาจ  
ปัจจุบันจดทะเบียนเลิกห้าง นายทะเบียนได้รับจดทะเบียนไว้แล้ว เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2552 และยังไม่ได้จดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี
ขณะนี้นายทะเบียนได้ขีดชื่อออกจากทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนร้างแล ตามความในมาตรา 1273/3 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แล้ว เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2555
บริษัท รัฐประชากระดาษคราฟท์ จำกัด จดทะเบียน 21 มีนาคม 2543 ทุน 300 ล้านบาท ตั้งอยู่ 54 หมู่ที่ 4 ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม แจ้งประกอบธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรมผลิตและจำหน่ายกระดาษทุกชนิด นายวัฒน์ชานนท์  ปรากฏชื่อเป็นกรรมการผู้มีอำนาจ และถือหุ้นใหญ่
บริษัท เวิลด์ฟิวเจอร์ เทค จำกัด จดทะเบียน 6 สิงหาคม 2552 ทุน 10 ล้านบาท ตั้งอยู่ 54 หมู่ที่ 4 ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม แจ้งประกอบธุรกิจค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล ปรากฏชื่อ นาย วัฒน์ชานนท์ นวอิสรารักษ์ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจและผู้ถือหุ้นใหญ่
นำส่งงบการเงินปีล่าสุด 2556 แจ้งมีรายได้ 24,250 บาท รวมรายจ่าย 4,000 บาท กำไร สุทธิ 20,250 บาท
บริษัท สยาม กรีนแกรนิต จำกัด จดทะเบียน 30 กรกฎาคม 2534 ทุน 4 ล้านบาท ตั้งอยู่ 54 หมู่ที่ 4 ถนนเทพนิมิตร-ลานตากฟ้า ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม แจ้งประกอบธุรกิจผลิตหินแกรนิต นาย วัฒน์ชานนท์ นวอิสรารักษ์ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจ และผู้ถือหุ้นใหญ่
นำส่งงบการเงินปีล่าสุด ปี 2554 ขาดทุน 1,691,149.03 บาท
หจก. เฮ้าส์ซิ่ง นวกรุ๊ป จดทะเบียน 9 กรกฎาคม 2550 ทุน 100 ล้านบาท ตั้งอยู่ 283 หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น แจ้งประกอบธุรกิจ ค้าที่ดิน จัดสรรที่ดิน นาย วัฒน์ชานนท์ นวอิสรารักษ์ เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจ
ปัจจุบันได้จดทะเบียนเลิกห้าง ซึ่งนายทะเบียนได้รับจดทะเบียนไว้แล้ว เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2552 และยังไม่ได้จดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี ขณะนี้นายทะเบียนได้ขีดชื่อออกจากทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนร้างแล ตามความในมาตรา 1273/3 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แล้ว เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2555
ขณะที่ สหกรณ์เครดิตยูเนียนรัฐประชา มีนายวัฒน์ชานนท์ เป็นผู้ก่อตั้งและประธานดำเนินการสหกรณ์ เดิมใช้ชื่อว่า สหกรณ์บริการชุมชน รัฐประชา จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2552 ต่อมาจดทะเบียนเปลี่ยนประเภทเป็นสหกรณ์เครดิตยูเนียนรัฐประชา เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2552 อีกทั้งที่ตั้งสหกรณ์ตามเอกสารยังเป็นที่เดียวกับบริษัท รัฐประชา จำกัด ซึ่งจากข้อมูลรายงานปี 2552 ของสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่นข้างต้น ชี้ว่าสหกรณ์ฯ รัฐประชาออกตั๋วสัญญาใช้เงินมากกว่า 1,000 ล้านบาท ให้กับสหกรณ์ฯ คลองจั่น ในปีที่ก่อตั้งสหกรณ์ (สำนักข่าวไทยพับลิก้า)
จากการตรวจสอบข้อมูลบริษัทเอกชนในเครือข่ายธุรกิจ ของนายวัฒน์ชานนท์  พบข้อเท็จจริงที่น่าสนใจดังนี้
1. บริษัทส่วนใหญ่แจ้งใช้ที่อยู่เดียวกันในการจดทะเบียนตั้งบริษัทฯ คือ 54 หมู่ที่ 4 ถนนเทพนิมิตร-ลานตากฟ้า ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
2. บริษัทส่วนใหญ่มีผลประกอบการทางธุรกิจไม่ค่อยจะดีนัก บางบริษัทฯประสบปัญหาขาดทุน กำไรสูงสุด ที่ได้รับอยู่แค่หลักหมื่นบาท
ปัจจุบันแจ้งปิดกิจการไปแล้ว จำนวน 2 แห่ง คือ หจก. เฮ้าส์ซิ่ง นวกรุ๊ป (ทุน 100 ล้าน), หจก. ไนน์ เรียลเอสเตท
3. โฟกัสเฉพาะปี 52 ที่ นายวัฒน์ชานนท์ นวอิสรารักษ์ และ สหกรณ์เครดิตยูเนียนรัฐประชา ปรากฏชื่อเป็นผู้รับเช็คเงินสดจาก สหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่น พบข้อมูลที่น่าสนใจดังนี้
-บริษัท ไชน่า-ไทย ปิโตรเลียม คอรเปอร์เรชั่น จำกัด ซึ่งทำธุรกิจ นำเข้า ส่งออกสินค้าทุกชนิด (น้ำมันดิบ) มีการปรับเพิ่มเงินทุนจดทะเบียน เป็น 1,000 ล้านบาท จากเดิม 3 ล้านบาท เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2552
ขณะที่ในงบดุลปี 52 แจ้งว่า มีเงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน 46,800 บาท มีเงินให้กู้ยืมและเงินลงทุนระยะยาว 999,685,000 บาท
- บริษัท รัฐประชา จำกัด แจ้งในงบดุลว่า มีเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้อง 9,900,000 บาท
- หจก. ต้นตระกูล นวอิสรารักษ์ แจ้งว่ามีเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้อง 4,950,000 บาท
- บริษัท เวิลด์ฟิวเจอร์ เทค จำกัด แจ้งว่ามีเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้อง 9,900,000 บาท
- บริษัท สยาม กรีนแกรนิต จำกัด แจ้งว่ามีเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้อง 3,960,000 บาท
รวมวงเงินปล่อยกู้ของ 5 บริษัท  1,028,395,000 บาท 
ทั้งนี้ เคยมีการยืนยันข้อมูลจากแหล่งข่าวในสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่น ว่า "ศุภชัย ศรีศุภอักษร" ผู้บริหารสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่น  อ้างว่าเงินที่จ่ายให้กับ นายวัฒน์ชานนท์ นวอิสรารักษ์ และ สหกรณ์เครดิตยูเนียนรัฐประชา  เพื่อนำไปร่วมลงทุนในกิจการต่างๆ ซึ่งน่าจะให้ผลตอบแทนที่ดี 
ขณะที่ ปัจจุบัน "ศุภชัย ศรีศุภอักษร"  และ "วัฒน์ชานนท์ นวอิสรารักษ์" อยู่ระหว่างการถูกอายัดทรัพย์จากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)
หลังจากถูกตรวจสอบพบว่า มีส่วน "พัวพัน" ขบวนการยักยอกเงินของ สหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่น วงเงินหลายพันล้านบาท

ขอบคุณ: อิสรานิวส์
เปิดขุมข่ายธุรกิจ “วัฒน์ชานนท์ นวอิสรารักษ์ ” นักธุรกิจอสังหา โผล่รับเช็คเงิน สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนฯ 450 ล. ล็อต 1.1. พันล้าน พร้อม “พระธมมชโย” เปิดขุมข่ายธุรกิจ “วัฒน์ชานนท์ นวอิสรารักษ์ ” นักธุรกิจอสังหา โผล่รับเช็คเงิน สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนฯ 450 ล. ล็อต 1.1. พันล้าน พร้อม “พระธมมชโย” Reviewed by Mindful News on 08:58:00 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น :

ขับเคลื่อนโดย Blogger.