อัลบัมภาพ เจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เป็นประธาน ประสาทปริญญา #มจร๑๕ พ.ค. ๕๙ วันที่ ๒ ของพิธีประสาทปริญญามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในภาคเช้ามีนิสิตคณะพุทธศาสตร์ คณะครุศาสตร์และอภิธรรมบัณฑิต เข้ารับ จำนวน ๑,๑๐๔ รูป/คน 

ภาคบ่าย มีผู้เข้ารับปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ เข็มเกียรติคุณ พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต พุทธศาสตรมหาบัณฑิต และสถาบันสมทบ จำนวน ๑,๕๑๕ รูป/คน โดยมีเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นองค์ประธานในพิธีประทานปริญญาบัตรและให้โอวาทแก่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๙ โดยปีนี้มีผู้สำเร็จการศึกษากว่า ๖,๐๐๐ รูป/คน และมี้ผู้เข้ารับประทานปริญญาบัตร จำนวน ๔,๓๒๕ รูป/คน


ที่มา: Yanaveero Phikkhu
อัลบัมภาพ เจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เป็นประธาน ประสาทปริญญา #มจร อัลบัมภาพ เจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เป็นประธาน ประสาทปริญญา #มจร Reviewed by Mindful News on 05:13:00 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น :

ขับเคลื่อนโดย Blogger.