‘แบก-แจก-หาม’พระธรรมทูตรับบทหนักช่วยเนปาล


‘แบก-แจก-หาม’พระธรรมทูตรับบทหนักช่วยเนปาล : สำราญ สมพงษ์ นิสิตปริญญาโทสาขาสันติศึกษา มจร รายงาน

             "ขุด-เจาะ-เแบก-แจก-หาม-เข็น" นี้เป็นภาพของพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาที่ปฏิบัติภารกิจในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่ประเทศเนปาล ที่นับได้ว่าเป็นครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ 80 ปี

             "ขุด-เจาะ-เแบก" เป็นการค้นหาผู้เสียชีวิตและรอดชีวิต "เแบก" เป็นการแบกเศษอิฐปูไม้ที่ทับถมตามโบราณสถานและบ้านเรือนต่างๆ  "หาม" ก็มีลักษณะเช่นเดียวกับ "แบก" "เข็น"ในที่นี้คือการเข็นรถพยาบาลผู้ที่ได้รับบาด้เจ็บเพื่อส่งโรงพยาบาลหรือหน่วยพยาบาลเบื้องต้น

             ภาพเหล่านี้ส่วนมากแล้วจะเป็นภาพของพระสงฆ์ในฝ่ายของมหายาน หากมีเหตุการณ์อุบัติภัยหรือเหตุร้ายแรงต่างๆเกิดขึ้น พระสงฆ์ในฝ่ายของมหายานจะออกมาช่วยเป็นการให้บริการสังคม แต่ไม่จะไม่ค่อยเห็นการกระทำของพระสงฆ์ในฝ่ายหินยานหรือเถรวาทเท่าใดนัก แต่จะเป็นภาพที่ปฏิบัติภารกิจภายในวัดที่มิดชิดมากกว่า

             แต่เหตุการณ์ครั้งนี้ได้เห็นภาพพระสงฆ์ในฝ่ายหินยานหรือเถรวาทที่ปรากฏชัดมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล ภายใต้การนำของ "พระเทพโพธิวิเทศ"  เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา ที่เป็นหัวหน้า ได้ลงพื้นที่บริหารจัดการเยี่ยมแจกอาหารให้กับชาวบ้าน พร้อมกันนี้ยังได้มีส่วนใหญ่ช่วยพระธรรมทูตในการแหกห้ามสิ่งของที่รับบริจาคเพื่อนำไปมอบให้กับชาวบ้าน ภาพเช่นนี้ไม่ค่อยได้เห็นกันนักเนื่องจากว่า "พระเทพโพธิวิเทศ" เป็นพระราชคณะชั้นสูง แต่ได้ลงพื้นที่ติดดินเช่นนี้นับเป็นตัวอย่างที่ดีของพระผู้นำ ทั้งนี้เพื่อเป็นการให้กำลังใจพระผู้ปฏิบัติงาน

             การปฏิบัติภารกิจของพระในฝ่ายเถรวาทครั้งนี้อาจจะถูกมองว่า "เป็นกิจของสงฆ์หรือไม่" แต่ในฐานะที่เป็นอดีตพระมหาเปรียญธรรม 5 ประโยค ปริญญาตรีพุทธศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) ขณะนี้กำลังศึกษาระดับปริญญาโทสาขาสันติศึกษา มจร และกำลังเปิดรับสมัครรุ่นที่ 3 อยู่ขณะนี้ ก็พอจะชี้แจงแทนพระสงฆ์หรือพระธรรมทูตได้บ้าง โดยขอถามกลับไปยังผู้มีที่มีความเห็นเช่นนั้นว่า "แล้วอะไรเหล่าคือภารกิจของสงฆ์ จะให้มีหน้าที่เทศน์สั่งสอนเท่านั้นหรือ"

             หลวงพ่อพุทธทาสได้เคยกล่าวไว้ว่า "การทำหน้าที่คือการปฎิบัติธรรม" แล้วธรรมอะไรเหล่าที่พระธรรมทูตที่ได้ปฏิบัติในครั้งนี้้ หัวข้อธรรมที่พอจะยกขึ้นมาอ้างอิงในที่นี้คือหลักของ "สังคหวัตถุ 4ประการ" เริ่มจาก 1.ทาน การให้หรือการแจกสิ่งของต่างๆ ซึ่งพระเทพโพธิวิเทศเป็นผู้นำในการแจกด้วยตัวเองดังจะเห็นภาพของการหักอาหารแจกจ่ายให้กับชาวบ้านแม้ว่าจะต่างความเชื่อกันก็ตาม

             2.ปิยวาจา ได้เห็นภาพพระธรรมทูตเข้าไปผู้คุยกับผู้ประสบภัยเป็นการให้กำลังใจกับผู้ที่สูญเสียเช่นนี้ก็ถือว่าเป็นการแสดงธรรมประการหนึ่งเช่นกัน 3.อัตถจริยา การทำตนให้เป็นประโยชน์ คงไม่มีใครคิดว่าการปฏิบัติหน้าที่ของพระธรรมทูตครั้งนี้ไร้ประโยชน์อย่างแน่นอน พร้อมกันนี้ยังถือว่าเป็นการปฏิบัติตามรอยบาทศาสดาหรือ "พุทธจริยา 3"  ข้อ "โลกัตถจริยา" คือการช่วยเหลือชาวโลก และจัดเข้าในข้อ "ญาตัตถจริยา" คือการสงเคราะห์ญาติได้เช่นเดียวกันเพราะพระพุทธเจ้าได้สอนว่า"โลกทั้งผองคือพี่น้องกัน" และ 4.สมชีวิตาดำรงตนให้เหมาะสมจะเห็นได้ว่าพระสงฆ์ได้ห่มผ้าขณะนี้ปฏิบัติที่เรียบร้อยสมกับสมณสารูป

             เท่ากับว่าพระธรรมทูตได้ปฏิบัติธรรมให้สังคมโลกให้เห็น และเชื่อแน่ว่าพระธรรมทูตมีความสุขกับการทำหน้าที่ในครั้งนี้ มีกุศลจิตมีสติอยู่กับลมหายในทุกขณะปฏิบัติหน้าที่ "อกุศลธรรม" ย่อมไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน เมื่อกุศลและสติเกิดขึ้นในจิตใจแล้วกุศลธรรมฝ่ายดีก็ย่อมเกิดขึ้้นตามมาอย่างเช่นความเมตตากรุณามีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแบ่งปันเป็นต้น ทั้งนี้เท่ากับว่าได้บำเพ็ญธรรมตามหลัก "ปฏิจจสมุปบาท" ที่พระพุทธองค์ตรัสว่า "ผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้นั้นชื่อว่าเห็นพระองค์"

             เมื่อมนุษย์มีเมตตาธรรมต่อกันเช่นนี้สังคมย่อมเกิดสันติสุขอย่างแน่นอน ผู้ที่พบเห็นควรที่จะอนุโมทนาหากมีกำลังทรัพย์จะช่วยบริจาคก็เป็นการบำเพ็ญบุญในข้อทานมัยเพิ่มขึ้นอีก

ที่มา: http://www.komchadluek.net/detail/20150506/205799.html
‘แบก-แจก-หาม’พระธรรมทูตรับบทหนักช่วยเนปาล ‘แบก-แจก-หาม’พระธรรมทูตรับบทหนักช่วยเนปาล Reviewed by Mindful News on 05:43:00 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น :

ขับเคลื่อนโดย Blogger.