มติมหาเถรสมาคม เกี่ยวกับ การคลุมฮิญาบในโรงเรียนวัด ที่ไม่ได้รับการเหลียวแลวันที่ ๔ และวันที่ ๒๐ มกราคม ปีพระพุทธศักราช ๒๕๕๔
นายสมเกียรติ ศรลัมพ์
ประธานคณะอนุกรรมาธิการกิจการพระพุทธศาสนา สภาผู้แทนราษฎร
[สังกัดพรรคเพื่อแผ่นดิน ย้ายไปพรรคเพื่อไทย เมื่อ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔]

          มีหนังสือด่วนที่สุดถึงมหาเถรสมาคมที่ ๕/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๔ มกราคม พระพุทธศักราช ๒๕๕๔ และที่ ๒๓๗/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม พระพุทธศักราช ๒๕๕๔ รายงานเกี่ยวกับกรณีวัดหนองจอก รายงาน-เสนอความเห็นประกอบการพิจารณาในการประชุมมหาเถรสมาคม
          ๑.โรงเรียนหรือหน่วยราชการใดที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ของวัดหรือที่ธรณีสงฆ์ การใช้พื้นที่ต้องปฏิบัติตามขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีวิถีไทย และวิถีพุทธ และกฎระเบียบของวัด
          ๒. ให้คณะสงฆ์มีส่วนร่วมในการพิจารณาการแต่งตั้งผู้บริหารของโรงเรียน หรือหน่วยราชการ ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ของวัดหรือที่ธรณีสงฆ์
          ๓.ควรให้พระสงฆ์ เข้าไปมีบทบาทในการกำหนดหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนา หลักคุณธรรม จริยธรรมทุกระดับชั้น
          ๔.โรงเรียนหรือหน่วยราชการใดขอใช้พื้นที่ของวัดหรือที่ธรณีสงฆ์ ต้องหารือและได้รับความยินยอมจากเจ้าอาวาส และคณะสงฆ์ผู้ปกครองทุกระดับจนถึงเจ้าคณะจังหวัดก่อน

ที่มา: 
http://www.aia.or.th/hotnews-hijab@watnongjok.htm#1
มติมหาเถรสมาคม เกี่ยวกับ การคลุมฮิญาบในโรงเรียนวัด ที่ไม่ได้รับการเหลียวแล มติมหาเถรสมาคม เกี่ยวกับ การคลุมฮิญาบในโรงเรียนวัด ที่ไม่ได้รับการเหลียวแล Reviewed by Mindful News on 06:43:00 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น :

ขับเคลื่อนโดย Blogger.