กาลามสูตรเป็นหลักแห่งความเชื่อที่พระพุทธองค์ทรงวาง ไว้ให้แก่พุทธศาสนิกชน


The Kalama Sutta states (Pali expression in parentheses):
1. Do not go upon what has been acquired by repeated hearing (anussava),
2. nor upon tradition (paramparā),
3. nor upon rumor (itikirā),
4. nor upon what is in a scripture (piṭaka-sampadāna)
5. nor upon surmise (takka-hetu),
6. nor upon an axiom (naya-hetu),
7. nor upon specious reasoning (ākāra-parivitakka),
8. nor upon a bias towards a notion that has been pondered over (diṭṭhi-nijjhān-akkh-antiyā),
9. nor upon another's seeming ability (bhabba-rūpatāya),
10. nor upon the consideration, The monk is our teacher (samaṇo no garū)
………………
佛陀并为此总结了十准则:
一、勿信风说;
二、勿信传说;
三、勿信臆说;
四、勿信于藏经之教相合之说;
五、勿信基于寻思者;
六、勿信基于理趣者;
七、勿信熟虑于因相者;
八、勿信审虑忍许之见相合;
九、说者虽堪能亦勿予信;
十、虽说此沙门是我之师亦勿予信之。
………………

นิทรรศการ เอหิปัสสิโก ชี้แจงเรื่องเขาใจผิดเกี่ยวกับ
วัดพระธรรมกาย
หมวดรู้ทันการใส่ร้ายป้ายสีในโซเชียล
จัดไว้ที่ใต้อาคารร้อยปีคุณยาย
และที่สภาธรรมกายสากล เสา m24 
วัดพระธรรมกายนะครับ
กาลามสูตร คือ พระสูตรที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่ชาวกาลามะ หมู่บ้านเกสปุตตนิคม แคว้นโกศล (เรียกอีกอย่างว่า เกสปุตตสูตร ก็มี[1]) กาลามสูตรเป็นหลักแห่งความเชื่อที่พระพุทธองค์ทรงวาง ไว้ให้แก่พุทธศาสนิกชน ไม่ให้เชื่อสิ่งใด ๆ อย่างงมงายโดยไม่ใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นจริงถึงคุณโทษหรือดีไม่ดีก่อนเชื่อ มีอยู่ 10 ประการ ได้แก่
1. มา อนุสฺสวเนน - อย่าปลงใจเชื่อ ด้วยการฟังตามๆ กันมา
2. มา ปรมฺปราย - อย่าปลงใจเชื่อ ด้วยการถือสืบๆ กันมา
3. มา อิติกิราย - อย่าปลงใจเชื่อ ด้วยการเล่าลือ
4. มา ปิฏกสมฺปทาเนน - อย่าปลงใจเชื่อ ด้วยการอ้างตำราหรือคัมภีร์
5. มา ตกฺกเหตุ - อย่าปลงใจเชื่อ เพราะเดาว่าเป็นเหตุผลกัน
6. มา นยเหตุ - อย่าปลงใจเชื่อ เพราะการอนุมานคาดคะเน
7. มา อาการปริวิตกฺเกน - อย่าปลงใจเชื่อ ด้วยการเดาจากอาการที่เห็น
8. มา ทิฎฐินิชฺฌานกฺขนฺติยา - อย่าปลงใจเชื่อ เพราะเข้ากันได้กับทฤษฎีที่พินิจไว้แล้ว
9. มา ภพฺพรูปตา - อย่าปลงใจเชื่อ เพราะผู้พูดมีลักษณะน่าเชื่อถือ
10. มา สมโณ โน ครูติ - อย่าปลงใจเชื่อ เพราะนับถือว่า ท่านสมณะนี้ เป็นครูของเรา
เมื่อใดสอบสวนจนรู้ได้ด้วยตนเองว่า ธรรมเหล่านั้นเป็นอกุศลหรือมีโทษเมื่อนั้นพึงละเสีย และเมื่อใดสอบสวนจนรู้ได้ด้วยตนเองว่า ธรรมเหล่านั้นเป็นกุศลหรือไม่มีโทษ เมื่อนั้นพึงถือปฏิบัติ

Cr...Venerable Suchin Suchino

กาลามสูตรเป็นหลักแห่งความเชื่อที่พระพุทธองค์ทรงวาง ไว้ให้แก่พุทธศาสนิกชน กาลามสูตรเป็นหลักแห่งความเชื่อที่พระพุทธองค์ทรงวาง ไว้ให้แก่พุทธศาสนิกชน Reviewed by janjaoka pim on 08:50:00 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น :

ขับเคลื่อนโดย Blogger.