มส.แต่งตั้ง ว. วชิรเมธี ดำรงตำแหน่ง ผช.จ. เจ้าอาวาส วัดพระสิงห์ จ.เชียงราย

มส.เห็นชอบแต่งตั้ง พระมหาวุฒิชัย “ว. วชิรเมธี” ดำรงตำแหน่ง ผช.จ. เจ้าอาวาสพระอารามหลวง วัดพระสิงห์ จ.เชียงรายวันนี้ (10 มิ.ย.) นายสมบัติ พิมพ์สอน รองโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) กล่าวภายหลังการประชุมมหาเถรสมาคม(มส.) ว่า เป็นการประชุมมส.ครั้งที่ 13/2559 มีสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ เป็นประธาน โดยที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องพระวิสุทธิวงศาจารย์ กรรมการมส. เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ ขอเสนอแต่งตั้งผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ในเขตปกครอง จำนวน 1 รูป คือ พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว. วชิรเมธี) อายุ 43 พรรษา 22 วิทยฐานะ ป.ธ.9 พธ.ม. ศศ.ด. (กิตติ์) วัดพระสิงห์ ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระสิงห์ พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ ในหน้าที่ฝ่ายศึกษาสงเคราะห์ โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามที่ขอเสนอดังกล่าว ที่ได้ปฏิบัติถูกต้องตามข้อ 6 ข้อ 26 และข้อ 32 แห่งกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2541) ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการ
banner-004
ชีวประวัติของพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี  เกิดเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2516 ณ บ้านครึ่งใต้ ตำบลครึ่ง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ในครอบครัวเกษตรกรที่พ่อแม่ประกอบอาชีพกสิกรรม จบชั้นประถมศึกษา ที่โรงเรียนบ้านเกิด อายุ 14 ปี บรรพชาเป็นสามเณร ณ วัดบ้านเกิด อายุ 21 ปี อุปสมบทเป็นพระภิกษุที่วัดเดิม สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร.) และ เปรียญธรรม 9 ประโยค จากสำนักวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม กรุงเทพมหานคร
หลังสำเร็จการศึกษา ได้อุทิศตนให้กับการทำงานเป็นอาจารย์พิเศษที่บัณฑิตวิทยาลัย มจร.และทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้วยการเขียน การเทศน์ การสอน จนเป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีจากผลงานธรรมประยุกต์ในชุด “ธรรมะติดปีก” ปัจจุบันมีผลงานธรรมนิพนธ์ไม่น้อยกว่า 120 เล่ม บางเล่มได้รับการแปลเป็นภาษาต่างประเทศ บางเล่มได้รับการดัดแปลงเป็นละครโทรทัศน์และละครเวที
พ.ศ.2550 ก่อตั้งสถาบันวิมุตตยาลัย อันเป็นสถาบันการศึกษาทางเลือก เพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และพัฒนาสันติภาพโลก พ.ศ.2552 ก่อตั้งศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน และก่อตั้งเว็บไซต์ www.dhammatoday.com เพื่อขับเคลื่อนงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่ประชาคมโลก
ปัจจุบันท่านสังกัด ณ วัดพระสิงห์ (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย และพำนัก ณ ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวันตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เพื่อทำงาน เผยแผ่พระพุทธศาสนาด้วยการเขียนหนังสือและสอนพระพุทธศาสนาเชิงประยุกต์โดยบูรณาการศาสตร์ร่วมสมัย เข้ากับการฝึกเจริญสติตามแนวทางแห่งอานาปานสติกรรมฐานของพระพุทธองค์
มส.แต่งตั้ง ว. วชิรเมธี ดำรงตำแหน่ง ผช.จ. เจ้าอาวาส วัดพระสิงห์ จ.เชียงราย มส.แต่งตั้ง ว. วชิรเมธี ดำรงตำแหน่ง ผช.จ. เจ้าอาวาส วัดพระสิงห์ จ.เชียงราย Reviewed by Mindful News on 10:13:00 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น :

ขับเคลื่อนโดย Blogger.