เปิดชื่อ 81 สนช.ดันแก้ พ.ร.บ.สงฆ์ #ข้ามหัวพระ จ่อ 3 วาระรวด #ภัยพระศาสนาเปิดชื่อ 81 สนช.ดันแก้กฎหมายพ.ร.บ.สงฆ์ ปลดล็อคตั้งสังฆราช สภาจ่อพิจารณา 3 วาระรวด ไม่ต้องรอรัฐบาล

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม ผู้สื่อข่าวรายงานจากรัฐสภาว่า ในการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ในวันที่ 29 ธันวาคมนี้ จะมีระเบียบวาระเรื่องร่างพ.ร.บ.คณะสงฆ์ (ฉบับที่…) พ.ศ. … ซึ่งเสนอโดยพล.ต.อ.พิชิต ควรเดชะคุปต์ สมาชิกสนช.และคณะรวม 48 คน โดยการประชุมในครั้งนี้จะเป็นการประชุมเพื่อแจ้งให้รัฐบาลรับทราบเพื่อให้รัฐบาลนำกลับไปพิจารณาอีกครั้ง

ทั้งนี้ ร่างพ.ร.บ.ดังกล่าวมีสาระสำคัญ คือ การบัญญัติให้พระมหากษัตริย์ทรงสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชองค์หนึ่ง และให้นายกรัฐมนตรีลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ จากเดิมที่พ.ร.บ.คณะสงฆ์ พ.ศ. 2535 กำหนดให้สถาปนาสมเด็จพระสังฆราชนั้นจะต้องผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบของมหาเถรสมาคมก่อน โดยให้ที่ประชุมมหาเถรสมาคมเสนอนามสมเด็จพระราชาคณะผู้มีอาวุโสสูงสุดโดยสมศักดิ์และนำขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อทรงสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราช

สำหรับรายชื่อสมาชิกสนช.ที่ร่วมร่วมกันลงชื่อประกอบด้วย 1.พล.ต.อ.พิชิต 2.นายมหรรณพ เดชวิทักษ์ 3.นายประมุท สูตะบุตร 4.พล.ท.จเรศักณิ์ อานุภาพ 5.นายชูเกียรติ รัตนชัยชาญ 6.นายศรีศักดิ์ ว่องส่งสาร 7.พล.อ.อ.ไพศาล สีตบุตร8.พล.อ.อ.สฤษดิ์พงษ์ โกมุทานนท์ 9.พล.อ.อ.เพิ่มเกียรติ ลวณะมาลย์ 10.พล.อ.วินัย สร้างสุขดี

11.พล.อ.อ.ชนัท รัตนอุบล 12.พล.ร.อ.ชุมนุม อาจวงษ์ 13.พล.ต.อ.ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ 14.พล.อ.ไพโรจน์ พานิชสมัย 15.พล.ร.อ.ธราธร ขจิตสุวรรณ 16.นายสีมา สีมานันท์ 17.นายวุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ 18.พล.ต.อ.พงศพัศ พงษ์เจริญ 19.นายกล้านรงค์ จันทิก 20.นายสมพร เทพสิทธา
21.พล.ร.อ.วีระพันธ์ สุขก้อน 22.นายสมชาย แสวงการ 23.นายมนตรี ศรีเอี่ยมสะอาด 24.นพ.เจตน์ ศิรธรานนท์ 25.นางกาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์ 26.นายสมพล พันธุ์มณี 27.พล.อ.อ.อดิศักดิ์ กลั่นเสนาะ28.นายมณเฑียร บุญตัน 29.พล.อ.ศุภรัตน์ พัฒนาวิสุทธิ์ 30.นายธานี อ่อนละเอียด

31.นายเจริญศักดิ์ ศาลากิจ 32.พล.ร.อ.ทวีวุฒิ พงศ์พิพัฒน์ 33.พล.ท.อำพน ชูประทุม 34.พล.อ.อ.ธงชัย แฉล้มเขตร 35.คุณพรทิพย์ จาละ 36.พล.ต.พัลลภ เฟื่องฟู 37.พล.อ.สมเจตน์ บุญถนอม 38.พล.ร.อ.นพดล โชคระดา 39.พล.อ.สิงห์ศึก สิงห์ไพร 40.พล.ร.อ.ชัยวัฒน์ เอี่ยมสมุทร
41.พล.อ.วีรัณ ฉันทศาสตร์โกศล 42.พล.อ.สุนทร ขำคมกุล 43.พล.อ.อ.อิทธพร ศุภวงศ์ 44.นางสุวิมล ภูมิสิงหราช 45.นายทวีศักดิ์ สูทกวาทิน 46.พล.อ.อ.ชาลี จันทร์เรือง 47.นายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ 48.นายมนุชญ์ วัฒนโกเมร 49.นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ 50.พล.อ.อ.บุญยฤทธิ์ เกิดสุข

51.พล.อ.ศุภวุฒิ อุตมะ 52.พล.อ.ชยุติ สุวรรณมาศ 53.พล.ร.อ.พัลลภ ตมิศานนท์ 54.นายกรรณภว์ ธนภรรคภวิน 55.นายสนิท อักษรแก้ว 56.พล.อ.มารุต ปัชโชตะสิงห์ 57.นายพรศักดิ์ เจียรณัย 58.พล.อ.โสภณ ศีลพิพัฒน์ 59.พล.อ.ธีระวัฒน์ บุณยะประดับ 60.พล.อ.ดนัย มีชูเวท

61.พล.อ.อรุณ สมตน 62.พล.ร.อ.ศักดิ์สิทธิ์ เชิดบุญเมือง 63.นายพจน์ อร่ามวัฒนานนท์ 64.นายแถมสิน รัตนพันธุ์ 65.นายวันชัย ศารทูลทัต 66.พล.ท.สมโภชน์ วังแก้ว 67.นายสุชาติ ตระกูลเกษมสุข 68.พล.ท.พิศณุ พุทธวงศ์ 69.นายชัชวาล อภิบาลศรี 70.นายยุทธนา ฟักผลงาม

71.พ.ต.ท.พงษ์ชัย วราชิต 72.พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ 73.นายฉัตรชัย ปิยะสมบัติกุล 74.พล.อ.สุชาติ หนองบัว 75.นายนิรวัชช์ ปุณณกันต์ 76.นายเจน นำชัยศิริ 77.นายวรพล โสคติยานุรักษ์ 78.พล.ร.อ.อมรเทพ ณ บางช้าง 79.นางสาวอรจิต สิงคาลวณิช 80.นางเสาวณี สุวรรณชีพ 81.พล.ร.อ.ศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะผู้เสนอร่างพ.ร.บ.ฉบับดังกล่าวได้มีการแจ้งไปยังคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสนช. (วิปสนช.)ว่ามีสมาชิกสนช.ร่วมลงชื่อทั้งหมด 84 คน แต่จากการตรวจสอบเอกสารของเจ้าหน้าที่พบว่า มีสมาชิกสนช.ลงชื่อซ้ำ และมีสมาชิกหลายคนลงชื่อไม่ทันเนื่องจากเร่งรีบในการเสนอร่างกฎหมายดังกล่าว โดยสมาชิกที่ลงชื่อซ้ำกัน จำนวน 3 คน ได้แก่ 1.นายชูเกียรติ รัตนชัยชาญ 2.พล.อ.ไพโรจน์ พานิชสมัย และ 3.นายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ อย่างไรก็ตาม ผู้สื่อข่าวพยายามติดต่อเพื่อสอบถามถึงรายละเอียดของร่างกฎหมายดังกล่าว แต่ปรากฏว่า พล.ต.อ.พิชิต ผู้เสนอแก้ไขกฎหมายไม่รับโทรศัพท์และติดต่อไม่ได้ตลอดทั้งวัน

นอกจากนี้ยังมี รายงานว่า ในวันที่ 29 ธันวาคมนี้ จะมีสมาชิกสนช.เตรียมเสนอให้สนช.ดำเนินการพิจารณาร่างพ.ร.บ.ดังกล่าวเป็นวาระที่ 1 เพื่อรับหลักการโดยทันที จากเดิมที่วิปสนช.มีมติว่า จะเป็นเพียงการเสนอให้รัฐบาลรับทราบและดำเนินการส่งร่างพ.ร.บ.กลับมายังสนช.ในนามคณะรัฐมนตรีภายหลังเท่านั้น เนื่องจากกลุ่มสมาชิกสนช.ที่ร่วมกันเสนอกฎหมายพิจารณาแล้วเห็นว่ามาตรา 14 ของรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวพ.ศ.2557 และข้อบังคับการประชุมสนช.เปิดโอกาสให้สมาชิกสนช.เสนอร่างพ.ร.บ.เข้าสู่กระบวนการพิจารณาของสนช.ตั้งแต่ขั้นรับหลักการในวาระที่ 1 ได้ทันที โดยมาตรา 14 ระบุว่า “ร่างพ.ร.บ.ที่เสนอโดยสมาชิกสนช.นั้นคณะรัฐมนตรีอาจขอไปรับพิจารณาก่อนสนช.จะรับหลักการก็ได้”

แหล่งข่าวจากสนช. กล่าวว่า อย่างไรก็ตามจะมีสมาชิกสนช.เตรียมเสนอให้สนช.พิจารณาร่างพ.ร.บ.ดังกล่าวให้เสร็จทั้ง 3 วาระภายในวันเดียวโดยไม่ต้องตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาในรายละเอียดเพื่อเสนอกลับมายังที่ประชุมสนช.ตามขั้นตอนตามปกติ เพราะเห็นว่า ร่างพ.ร.บ.ที่มีการเสนอนั้นมีการแก้ไขร่างพ.ร.บ.คณะสงฆ์ พ.ศ. 2535 เพียงหนึ่งมาตราเท่านั้น
        อาสาหาข่าว
          28/12/59
เปิดชื่อ 81 สนช.ดันแก้ พ.ร.บ.สงฆ์ #ข้ามหัวพระ จ่อ 3 วาระรวด #ภัยพระศาสนา เปิดชื่อ 81 สนช.ดันแก้ พ.ร.บ.สงฆ์ #ข้ามหัวพระ จ่อ 3 วาระรวด #ภัยพระศาสนา Reviewed by Mindful News on 11:17:00 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น :

ขับเคลื่อนโดย Blogger.