#โอวาทปาฏิโมกข์ ” แปลว่า โอวาทเพื่อความรอดพ้น จากทุกข์ของคนทั้งโลก

“โอวาทปาฏิโมกข์” แปลว่า โอวาทเพื่อความรอดพ้น
จากทุกข์ของคนทั้งโลก    ซึ่งเป็นคำสอนที่ทำให้ชาวโลกเห็น
ความสำคัญของการปฏิบัติอริยมรรคมีองค์ ๘ ได้ง่ายที่สุดโอวาทปาฏิโมกข์ ประกอบด้วยคำสอน ๓ ชุด
โอวาทชุดแรก คือ คำสอนที่มุ่งปลูกฝัง “อุดมการณ์
ชีวิตที่เป็นสัมมาทิฏฐิ” การที่จะกำจัดทุกข์ได้สำเร็จต้องมี
“ความอดทน” เพราะความอดทนเป็นเครื่องเผาผลาญ
ทุกข์อย่างยิ่ง เป้าหมายที่แท้จริงของการเกิดมาเป็นมนุษย์
คือ  “การบรรลุนิพพาน” พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์
จึงตรัสตรงกันว่า  “นิพพานนั้นเป็นเยี่ยม”


ที่มา
(คู่มือพุทธมามกะ)
ฉบับ ความรู้พื้นฐานก่อนไปวัด
#โอวาทปาฏิโมกข์ ” แปลว่า โอวาทเพื่อความรอดพ้น จากทุกข์ของคนทั้งโลก  #โอวาทปาฏิโมกข์ ” แปลว่า โอวาทเพื่อความรอดพ้น จากทุกข์ของคนทั้งโลก  Reviewed by janjaoka pim on 17:36:00 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น :

ขับเคลื่อนโดย Blogger.