รัฐจัดสรรงบประมาณจากเงินภาษีของเราอย่างไร via DNA News

รัฐจัดสรรงบประมาณจากเงินภาษีของเราอย่างไร

ช่วงนี้ผมต้องค้นข้อมูลเรื่องงบประมาณแผ่นดินบ่อยๆ และมีโอกาสสอบถามความคิดเห็นจากเพื่อนฝุงหลายคน แต่เราคุยกันไม่เกิน 5 คนนะครับ คุยไปคุยมา พอรู้ว่าผมกำลังเขียนเรื่องภาษีที่เราต้องจ่ายให้รัฐ เพื่อนๆ เลยช่วยค้นข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณปี 2560 ส่งมาให้
ข้อมูลจากหนังสือ งบประมาณโดยสังเขป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี
http://www.bb.go.th/budget_book/preBook/pre-ebook2560/FILEROOM/CABILIBRARY60/DRAWER01/GENERAL/DATA0000/00000501.PDF

โครงสร้างงบประมาณปี พ.ศ. 2560 มีสาระสำคัญสรุปดังนี้
1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวน 2,733,000 ล้านบาท
ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำนวน 43,000 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 1.5 โดยวงเงินงบประมาณดังกล่าวคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 18.4 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
งบ 60.jpg
ภาพจากหนังสือ งบประมาณโดยสังเขป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

2. รายจ่ายประจำ
รายจ่ายประจำกำหนดไว้เป็นจำนวน 2,103,422.2 ล้านบาท ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำนวน 24,356.7 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 1.1 โดยรายจ่ายประจำดังกล่าวคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 77.0 ของวงเงินงบประมาณ เทียบกับร้อยละ 76.7 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
3. รายจ่ายลงทุน
รายจ่ายลงทุนกำหนดไว้เป็นจำนวน 548,391 ล้านบาท ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำนวน 15,963.3 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 2.8 โดยรายจ่ายลงทุนดังกล่าวคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20 ของวงเงินงบประมาณ เทียบกับร้อยละ 20.3ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
4. รายจ่ายชำระคืนต้นเงินกู้
รายจ่ายชำระคืนต้นเงินกู้ได้จัดสรรไว้เป็นจำนวน 81,186.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำนวน 19,195.1 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 31.0 โดยรายจ่ายชำระคืนต้นเงินกู้ดังกล่าวคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.0 ของวงเงินงบประมาณเทียบกับร้อยละ 2.2 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ผมขออนุญาตอ้างถึงข้อมูลเดิมจาก M Thai News ก่อนนะครับ อย่าเพิ่งเบื่อกันเพราะตัวเลขเหล่านี้น่าสนใจจริงๆ

M Thai News: http://news.mthai.com/politics-news/502995.html
วันนี้ (24 มิ.ย. 59)  ได้มีการเปิดเผยถึงรายละเอียดของงบประมาณ ที่นำไปใช้พัฒนาประเทศในด้านต่างๆ ด้วยการวางยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณไว้ 6 ด้าน คือ
1.ความมั่นคงและการต่างประเทศ 157,155.5 ล้านบาท
2.การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 323,656.4 ล้านบาท
3.การพัฒนาคนและส่งเสริมศักยภาพคน 231,894.4 ล้านบาท
4.การแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน 241,149.1 ล้านบาท
5.การจัดการน้ำ และสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 110,156.6 ล้านบาท
6.การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 330,410.6 ล้านบาท

สิ่งที่น่าสนใจ คืองบประมาณของกระทรวงกลาโหม วงเงิน 214,347.4 ล้านบาทที่มาจากเงินภาษีของเรา ถูกนำไปใช้ในเรื่องใดบ้าง
การจัดสรรงบประมาณของกระทรวงกลาโหม วงเงิน 214,347.4 ล้านบาทนั้น แบ่งเป็นดังนี้
 • สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 9,150 ล้านบาท
 • แผนงานบุคลากรของภาครัฐ 4,744 ล้านบาท
 • แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคงและการต่างประเทศ 4,186 ล้านบาท
 • แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้าง ได้แก่ ความมั่นคงสถาบันหลักของชาติ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้านความมั่นคง และการป้องกันประเทศ รวม 219.5 ล้านบาท
 • กองบัญชาการกองทัพไทย จำนวน 16,292 ล้านบาท
 • เสริมสร้างศักยภาพกองทัพและระบบป้องกันประเทศ 5,790 ล้านบาท
 • เงินราชการลับ 54,822,000 บาท
 • กองทัพบก จำนวน 104,411 ล้านบาท
 • เสริมสร้างศักยภาพกองทัพและระบบป้องกันประเทศ 43,635 ล้านบาท
 • เงินราชการลับ 290 ล้านบาท
 • พัฒนาความสามารถของกองทัพ ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพ 1,973 ล้านบาท
 • กองทัพเรือ จำนวน 41,321 ล้านบาท
 • ให้ประเทศมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคาม จำนวน 19,774 ล้านบาท
 • เสริมสร้างยุทโธปกรณ์ 838.5 ล้านบาท
 • เสริมสร้างกำลังกองทัพผูกพันข้ามปีงบประมาณ 6,627 ล้านบาท
 • ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการตามแผนป้องกันประเทศ 1,870 ล้านบาท
 • กองทัพอากาศ จำนวน 39,165 ล้านบาท
 • เสริมสร้างศักยภาพกองทัพและระบบป้องกันประเทศหวังให้เป็นกองทัพอากาศชั้นนำในภูมิภาคอาเซียน 22,265 ล้านบาท
 • เสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน 247.7 ล้านบาท

ทั้งนี้จากการตรวจสอบพบว่า งบประมาณกระทรวงกลาโหมในปี 2560 เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2559 จำนวน 7,886.1 ล้านบาทหรือ 3.8% (ข้อมูลจาก posttoday.com)

ข้อมูลการใช้เงินยาวเป็นหางว่าว ล้วนแล้วแต่การเสริมสร้างศักยภาพและป้องกันประเทศ แต่ทำไมจนป่านนี้ยังแก้ปัญหาไฟใต้ไม่ได้ หรือว่ากระทรวงกลาโหมเก่งแต่เรื่องป้องกันภัยต่อความมั่นคง จึงใช้เงินงบประมาณไปมากมายกับเรื่องการป้องกันภัย เช่น การล้อมจับเจ้าอาวาส การรื้อถอนทรัพย์สินของวัด การบุกเข้าโรงแรมเพื่อห้ามการสัมนาของชาวพุทธ การบุกสถานที่ปฎิบัติธรรมที่ถูกอ้างว่ารุกล้ำที่ดินอุทยานแห่งชาติเพื่อรื้อถอน โดยไม่สนใจพื้นที่ใกล้เคียงที่ถูกนำไปจัดสรรเป็นหมู่บ้าน โครงการต่างๆ มากมาย

นอกจากนี้กระทรวงกลาโหมยังเก่งเรื่องใช้เงินจำนวนมากไปกับการปกป้องคุ้มครอง และสนับสนุนกิจการของประชาชนชาวอิสลามทั้งกลุ่มที่อยู่ใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ และจังหวัดอื่นทั่วประเทศ ซึ่งผมจะเอาข้อมูลเหล่านี้มาให้อ่านแบบเจาะลึกเพราะมหากาพย์ชุดนี้ยาวมาก สนุกจนผมอยากย้ายตัวเองไปอยู่ประเทศอื่นแบบที่ลุงตู่มักออกปากไล่คนที่แสดงความคิดเห็นแย้ง
พูดก็พูดเถอะ ผมว่าคนไทยทั้งประเทศอยากย้ายตัวเองไปให้พ้นหน้าลุงตู่ทั้งนั้นแหละ แต่ทำไม่ได้เพราะพวกเราไม่สิทธิ์เอาเงินภาษีมาผลาญเล่น กฎหมายรัฐธรรมนูญกำหนดเอาไว้อย่างนั้น

แต่ผมว่า....คนไทยอย่างพวกเรา มีสิทธิ์ไม่จ่ายเงินภาษีให้รัฐนะครับ ยอมเสียค่าปรับรอจ่ายได้รัฐบาลชุดใหม่ที่เราเลือกมาเอง ไม่ใช่มาจากการบังคับ เป็นการทำบุญช่วยชาติ ไล่คนในรัฐบาลที่ไม่ทำหน้าที่ของตนเองในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขของประชาชน ให้ออกไปอยู่ประเทศอื่นเพราะลุงตู่แกก็คงไม่ชอบรัฐบาลที่พวกเราเลือกเหมือนกัน!
รัฐจัดสรรงบประมาณจากเงินภาษีของเราอย่างไร via DNA News รัฐจัดสรรงบประมาณจากเงินภาษีของเราอย่างไร via DNA News Reviewed by Mindful News on 08:30:00 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น :

ขับเคลื่อนโดย Blogger.