#มาร5ฝูง หมายถึงอะไร และควรดูแลตัวเองอย่างไรเมื่อต้องผจญมาร

มาร หมายถึง ผู้ทำให้ตาย ผู้ฆ่า คือขัดขวางมิให้มีโอกาสทำความดีได้โดยสะดวก คอยกำจัดความดีที่มีอยู่ในตัวบุคคลออกไป มี ๕ ประการ คือ
๑. ขันธมาร มารคือเบญจขันธ์, ขันธ์ มีรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เป็นมารเพราะเป็นสภาพถูกปัจจัยปรุงแต่ง เป็นไปเพื่อทุกข์ ไม่คงถาวร ถูกบีบคั้นเพราะหิว, กระหาย, เจ็บป่วย ต้องดูแลรักษาอยู่ตลอดเวลา

๒. กิเลสมาร มารคือกิเลส, กิเลสทั้งที่เป็นวัตถุกามและกิเลสกามเป็นมาร เพราะเมื่อถูกครอบงำทำให้เดือดร้อนวุ่นวายอยู่ตลอดเวลา เป็นตัวทำลายคุณงามความดีรวมทั้งกีดกันมิให้เกิดมีในตน

๓. อภิสังขารมาร มารคืออภิสังขาร, อภิสังขารเป็นมารเพราะเป็นปรุงแต่ง ชักนำให้บุคคลทำบาป มีผลทำให้ชีวิตตกต่ำลงไปเรื่อยๆ จึงอยากที่จะพ้นไปจากการเวียนว่ายตายเกิด

๔. มัจจุมาร มารคือมรณะ, ความตายเป็นมาร เพราะกำจัดชีวิตให้หมดไปจากคุณประโยชน์ได้อย่างเด็ดขาด

๕. เทวปุตตมาร มารคือเทพบุตร หมายถึงเอาเทพผู้เป็นมารราชาธิราชที่ปกครองแดนมารอยู่ในสวรรค์ชั้นปรนิมมิตวสวัตดี ซึ่งคอยขัดขวางทำลายไม่ให้โอกาสทำความดี ทั้งคอยหน่วงเหนี่ยวบุคคลมิให้ล่วงพ้นจากอำนาจของตน โดยซักให้ลุ่มหลงในกามสุข (ในพุทธกาลนี้ เปรียบได้กับพญาวสวัตดีมารที่คอยขัดขวางการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า)#มาร5ฝูง หมายถึงอะไร และควรดูแลตัวเองอย่างไรเมื่อต้องผจญมาร #มาร5ฝูง หมายถึงอะไร และควรดูแลตัวเองอย่างไรเมื่อต้องผจญมาร Reviewed by janjaoka pim on 06:13:00 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น :

ขับเคลื่อนโดย Blogger.